FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Modernizace-Diverzifikace-Inovace

CZ.1.07/2.2.00/28.0247

logolink

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2012
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2014

Řešitel projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava

Anotace:

Realizace projektu povede k zintenzivnění mezikatedrální spolupráce a těsnějšímu propojení akademiků s odborníky z praxe, jak ve fázi inovace obsahu studijních oborů, tak i při realizaci výuky a tvorbě studijních materiálů. Inovace budou zaměřeny na implementací moderních didaktických metod s důrazem na multimedializaci výuky. Zapojením zahraničních odborníků a přípravou studijních materiálů v anglickém jazyce bude položen základ pro internacionalizaci a vytvoření mezinárodního prostředí.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy studentů a posílení postavení Ostravské univerzity v ČR. Kvalitativní změny v přípravě studentů na budoucí profesi bude dosaženo inovací obsahu studijních oborů a podporou diverzifikace v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje OU.

Realizační tým bude zvyšovat své kompetence prostřednictvím vzdělávacích aktivit a účasti na konferencích, seminářích, kongresech.

Klíčová aktivita č. 1 – Inovace studijních oborů
Klíčová aktivita č. 2 – Modernizace didaktických metod
Klíčová aktivita č. 3 – Rozšíření a zkvalitnění nabídky KS
Klíčová aktivita č. 4 – Podpora výuky v cizích jazycích
Klíčová aktivita č. 5 – Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ

Cílová skupina:

Cílová skupina VŠ studenti:

Cílovou skupinu tvoří posluchači lékařské fakulty v následujícím složení:

  • studenti oboru všeobecné lékařství- studenti magisterských nelékařských oborů prezenčního studia
  • studenti magisterských nelékařských oborů kombinovaného studia
  • studenti bakalářských nelékařských oborů prezenčního studia
  • studenti bakalářských nelékařských oborů kombinovaného studia.

Cílová skupina VŠ studenti tvoří největší podíl osob, které budou v projektu podpořeny.

Cílová skupina akademičtí pracovníci:

Cílovou skupinu tvoří akademičtí pracovníci a lektoři v následujícím složení.

  • akademičtí zaměstnanci LF OU s plným úvazkem
  • akademičtí zaměstnanci LF OU se zkráceným úvazkem
  • odborníci ze zahraničí, kteří se budou podílet na přípravě a realizaci inovovaných kurzů, tvorbě nových oborů kombinovaného studia, tvorbě studijních materiálů a pomůcek
  • odborníci z praxe, kteří se, obdobně jako zahraniční specialisté, budou podílet na přípravě a realizaci inovovaných kurzů, tvorbě nových oborů kombinovaného studia, tvorbě studijních materiálů a pomůcek
  • externisté, kteří jsou pro zajištění vybraných předmětů nepostradatelní, vzhledem ke své specializaci a zapojí se do procesu inovací, tvorby studijních materiálů a budou zajišťovat výuku v inovovaných předmětech.

Cílová skupina ostatní pracovníci VŠ

Cílovou skupinu tvoří neakademičtí pracovníci VŠ, kteří zajišťují administrativně správní činnosti, nutné pro efektivní plnění dlouhodobých cílů OU v oblasti vzdělávání (právníci, pracovníci studijních oddělení, pracovníci účtáren, personalisté, projektoví manažeři, referenti pro vědu a výzku apod.).

Důvodem pro zapojení zaměstnanců do projektu jsou rostoucí nároky na specializované znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro kvalitní výkon administrativně správních činností.

Výstupy projektu

Výstupy projektu budou tvořit akreditační dokumenty, výukové materiály, didaktické pomůcky a nové obory kombinovaného studia.

Projektový tým

Řešitel projektu:

Výkonný manažer projektu:

Finanční manažer projektu:

Koordinátor projektu:

Odborný asistent projektu:

Web projektu

Vlastník zprávy: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. | Aktualizováno: 05. 03. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt