FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v MSK

loga

Název projektu:

  • Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v MSK

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/1.2.10/02.0037

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 4.513.000 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2009
  • Datum ukončení realizace projektu: 29. února 2012

Poskytovatel:

  • Moravskoslezský kraj

Anotace projektu

Záměrem realizace projektu je příprava žáků druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií na život v kulturně heterogenní společnosti. Pro něj je nutné osvojení, jisté sady znalostí, dovedností, určitých typů chování a také něco jako citlivost pro konkrétní situaci. Díky aktivitám projektu se žáci naučí nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem majoritní společnosti, ale také z perspektivy těch ostatních. Aktivity projektu přispějí k rozvoji pluralitního uvažování žáků založeném na konkrétním poznání různých kultur, subkultur, společenských skupin či národností. Podstatou multikulturní výchovy je naučit se zacházet s odlišností. Každá odlišnost konfrontuje naše životní jistoty a zkušenosti, zároveň ale rozšiřuje obzory a přináší nové zážitky. Cílem projektu je rozšíření obzorů žáků v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím realizace aktivit přinášejících pozitivní vnímání různorodosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je pomoci žákům pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců. Díky získaným poznatkům si budou uvědomovat neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Naučí se aktivně čelit projevům amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu. V průběhu projektu se budou žáci zpracovávat úkoly a výstupy z probíraných témat, aktivně zabývat problematikou národnostních menšin (obzvláště Romů) a cizinců žijících na území naší republiky, získají poznatky o subkulturách a postoji společnosti k nim, seznámí se a budou řešit úkoly z oblasti gender problematiky. Pedagogičtí pracovníci škol budou v těchto tématech systematicky vzděláváni. Budou realizovány projektové dny, v rámci nichž se jednotlivá témata budou prolínat do všech předmětů během celého dne. Součástí projektu bude pořádání výstav žákovských prací, které během realizace vzniknou a pořádání kulturních vystoupení s multikulturní tématikou. Zpracování jednotlivých témat se odrazí rovněž v inovaci ŠVP v oblasti multikulturní výchovy.

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 08. 12. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt