FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Důvod a způsob založení

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena ze zákona č. 314/1991 Sb. Ostravská univerzita v Ostravě je univerzitní veřejnou vysokou školou dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, uskutečňující všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

 • Ostravská univerzita v Ostravě
  Dvořákova 7
  701 03 Ostrava
  telefon: 597 091 111, 553 461 111
  Číslo faxu: 596118219
  adresa internetové stránky: www.osu.cz
  adresa e-podatelny - Identifikátor datové schránky: 37gj9fm

Případné platby lze poukázat

 • účet č. 931761 / 0710
  IČ: 61988987
  DIČ: CZ61988987

Dokumenty

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Nejde-li o věc uvedenou výše, podává se žádost o poskytnutí informace prostřednictvím pošty na adresu Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. Žádost lze podat osobně v podatelně na téže adrese v úředních hodinách po - pá 08.00-11.00, 12.00-14.30 hod., případně zaslat faxem na č. 596118219 nebo e-mailovou poštou na adresu podatelnazavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz.

Poskytování informací upravuje Směrnice rektora č. 164/2011 ikona pdf.

Dle § 5 odst. 1 písm.c)

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen OU) realizuje rozhodovací činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon o VŠ), a to konkrétně:

 • dle ustanovení § 50 přijímací řízení
 • dle ustanovení § 68 rozhodování o právech a povinnostech studentů
 • dle ustanovení § 89 uznání zahraničního vysokoškolského vzdělávání a kvalifikace

Přijímací řízení

Přijímací řízení je na OU upraveno vnitřním předpisem Řádem přijímacího řízení na OU, který tvoří Přílohu č.2 Statutu OU ikona pdf.

Rozhodnutí vydává v 1. instanci děkan příslušné fakulty OU. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost se podává děkanovi, ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá rektorovi. Rozhodnutí v II. instanci vydává rektor OU.

Rozhodování o právech a povinnostech studentů

Rozhodování o právech a povinnostech studentů OU upravuje vnitřní předpis Studijní zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě. ikona pdf

Rozhodnutí vydává v 1. instanci děkan příslušné fakulty OU. Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost se podává děkanovi, ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá rektorovi. Rozhodnutí v II. instanci vydává rektor OU.

Rozhodování ve věci vyměření poplatků spojených se studiem dle ustanovení §58 zákona o VŠ stanoví:

Rozhodnutí vydává v 1. instanci děkan příslušné fakulty OU. Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost se podává děkanovi. Rektor může v rámci rozhodování o žádosti vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta. Rozhodnutí v II. instanci vydává rektor OU.

Dle § 5 odst. 1 písm.e)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Vnitřní předpisy Ostravské univerzity

Formuláře

Pokud se využívají předepsané formuláře, jsou publikovány v konkrétních sekcích.

Popisy postupů - návodů na řešení životních situací

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústava ČR (zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.)
 • zákon č. 314/1991 Sb. o zřízení Ostravské univerzity v Ostravě
 • zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce http://portal.gov.cz/app/zakony

Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník je vydán v souladu s  nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „nařízení“).

Částka, do jejíž výše nebude požadována úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti - 50,- Kč

 1. Náklady na pořízení 1 kopie
  1. na tiskárnách PC nebo kopírovacím stroji - černobílý tisk
   • formát A4 jednostranně - 1,50 Kč
   • formát A4 oboustranně - 3,00 Kč
   • formát A3 jednostranně - 3,00 Kč
   • formát A3 oboustranně - 6,00 Kč
  2. na tiskárnách PC nebo kopírovacím stroji - barevný tisk
   • formát A4 jednostranně - 10,00 Kč
   • formát A4 oboustranně - 19,00 Kč
   • formát A3 jednostranně - 20,00 Kč
   • formát A3 oboustranně - 38,00 Kč
  3. na velkoformátové tiskárně
   • dle skutečných nákladů zhotovitele
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat za 1 ks
  • CD-R - 20,00 Kč
  • DVD-R - 20,00 Kč
 3. Náklady na odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby (dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb)

 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  Hodinová paušální sazba za práci zaměstnance - 200 Kč

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 17. prosince 2012

Na základě Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele Bc. J. M. ze dne 21. listopadu 2012, upřesněna resp. doplněna dne 1.12.2012 (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace:

 • K bodu 1. Žádosti – kde zveřejňuje vysoká škola informace podle § 5 odst. 1 InFZ a informace poskytnuté žadatelům na základě žádosti, které mají být podle § 5 odst. 3 InFZ zveřejněny v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup – uveďte prosím úplné hypertextové odkazy

  Zveřejněné informace podle ustanovení § 5 odst.1 InfZ Ostravská univerzita v Ostravě zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Hypertextový odkaz: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=36101

 • K bodu 2. Žádosti – rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké školy, na roky 2011 a 2012

  Rozpočet Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU) na rok 2011 byl schválen Akademickým senátem OU dne 21.2.2011 viz zápis ze zasedání AS OU konaného dne 21.2.2011 (bod 9) http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34379

  Rozpočet Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2011 je zveřejněn ve výroční zprávě o hospodaření na webových stránkách. Odkaz: http://dokumenty.osu.cz/rektorat/vz/zprava2011.pdf

  Rozpočet OU na rok 2012 byl schválen Akademickým senátem OU dne 20.2.2012 viz zápis ze zasedání AS OU konaného dne 20.2.2012 (bod 1) http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34379

  Rozpočet Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2012 bude v rámci výroční zprávy o hospodaření zveřejněn ve výroční zprávě o hospodaření do 31.5.2013.

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 17. června 2013

Na základě Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele M. H. ze dne 10. června 2013, doručeno na OU 11. června 2013 (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.  d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace viz Příloha:

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 1. července 2013

Na základě Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele Ing. J. N. ze dne 24. a 25. června 2013, (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace viz Příloha:

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 12. března 2014

Na základě Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele O. T. ze dne 27. února a 5. března 2014, (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace viz Příloha:

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 13. října 2014

Na základě Žádosti o  poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele doc. P. S. ze dne 16. a 26. září 2014, (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace viz Příloha:

Informace poskytnuté podle zákona č.106/1999 Sb. dne 11. srpna 2016

Na základě Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) žadatele JUDr. T. K. ze dne 4. srpna 2016 (dále jen Žádost), byly Ostravskou univerzitou v Ostravě, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), poskytnuty následující informace viz Příloha:

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 19. 09. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt