FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Informace o oboru - Interpretace a teorie interpretace P8201

 • doktorský tříletý
 • prezenční a kombinovaná forma studia

Charakteristika oboru:

Doktorské studium je realizováno podle každoročně aktualizovaných individuálních studijních plánů a je určeno vynikajícím absolventům magisterského studijního programu Hudební umění a jeho oborů Hra na flétnu, hoboj, housle, klarinet, klavír, kontrabas, lesní roh, trubka, violoncello a Sólový zpěv. Umělecká a muzikologická rovina se v něm doplňují a prolínají. Doktorandům je umožněna co nejužší specializace v interpretační i teoretické rovině pevnou skladbou povinných a širší nabídkou povinně-volitelných předmětů. I když se nejedná o řádně akreditované studium v cizím jazyce a bude probíhat oficiálně jen v českém jazyce, komunikace v Hlavním oboru, při vedení disertačních prací, přípravě disertačního uměleckého projektu i vedení v povinně-volitelných předmětech se předpokládá ve třech jazycích (čeština, slovenština nebo polština), případně dalších. Seminární a kvalifikační texty budou jen v českém nebo slovenském jazyce. Doktorandi na jedné straně rozšiřují repertoár ve své specializaci, dávají mu koncepčně a dramaturgicky ucelený tvar, účastní se významných interpretačních soutěží, natáčejí, vystupují na významných koncertech a představeních, na druhé straně ve vazbě s tím řeší metodologické, rozvojové a badatelské úkoly související s povinnými a povinně-volitelnými předměty, disertační prací, pedagogickou, publikační, grantovou činností na FU OU a dalšími úkoly.

Profil absolventa:

Absolvent je výkonný umělec – sólista nebo špičkový komorní interpret s dovednostmi, znalostmi a kompetencemi významně přesahujícími do muzikologické oblasti. Cílem studia je získání odpovídajících dovedností, znalostí a kompetencí.

Dovednosti: Interpretační kvality absolventa jsou mezinárodně srovnatelné po umělecké i dramaturgicko-koncepční stránce (mezinárodní soutěže, festivaly, stáže, nahrávky atp.).

Znalosti: Absolvent je vybaven dobrou znalostí vědecko-výzkumných technik a metod a je schopen je využít ve svých odborných a kvalifikačních textech, konferenčních příspěvcích, na seminářích, workshopech, při vedení interpretačních kurzů apod.

Kompetence: Absolvent nabyl schopnost aplikovat umělecky, publikačně i verbálně teoretické, historicko-estetické a filozofické znalosti, interpretační zkušenosti a mimořádný rozhled v oboru svého studia do užšího i širšího kontextu a permanentně je prohlubovat ve spojitosti s mezinárodním vývojem. Nabyl také schopnost jasně, srozumitelně a věcně správně formulovat a obhajovat své odborné a umělecké názory a promítnout je zpětně do interpretační roviny, vést odborné tvůrčí týmy a vytvářet a organizovat nové koncepce v umělecké, badatelské a umělecko-pedagogické oblasti. Podle svého zaměření může získat kompetenci také pro výuku své specializace na všech stupních školství - za podmínky, že absolvoval mj. předměty Vybrané otázky z hudební pedagogiky a Vybrané otázky z hudební psychologie.

Přihláška ke studiu

Přihlásit se ke studiu na FU lze pouze prostřednictvím e-přihlášky. Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze e-přihlášky s uhrazeným administrativním poplatkem. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči doporučenou poštou na uvedenou adresu nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky pouze v případě, že e-přihláška byla řádně podaná, byl k ní přiřazen administrativní poplatek a byla převedena do přijímacího řízení. Pokud nejste občanem ČR, ale byl Vám již přidělen pseudorodný kód v předchozím studiu, jste povinni použít tento pseudorodný kód k podání přihlášky i na doktorské studium.

Administrativní poplatek

je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací. Lze uhradit pouze bezhotovostně převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Pro snazší identifikaci plátce fakulta preferuje úhradu bankovním převodem.

Přílohy k přihlášce:

 1. životopis, vč. údajů dokládajících mimořádné umělecké, studijní a jiné výsledky a předpoklady k samostatné umělecké tvůrčí činnosti;
 2. doklad o úspěšném absolvování magisterského stupně v oboru (specializaci), na který se uchazeč hlásí; pokud teprve studuje v posledním ročníku, přiloží potvrzení školy a bude-li přijat do doktorského studia, předloží studijnímu oddělení FU OU nejpozději ke dni zápisu doklad o úspěšném vykonání SZZ a příslušný magisterský diplom;
 3. anotaci zamýšlené disertační práce v rozsahu minimálně 3 - 4 normostran, vč. předpokládané literatury a pramenů, zdůvodnění výběru tématu atp. V ní přiblíží svou koncepční a metodologickou představu o zpracování disertační práce. Oborová rada uvítá, když si uchazeč vybere téma z nabídky OR; (odkaz – viz dokument Témata diz.prací))
 4. představu o svém disertačním uměleckém interpretačním projektu v rozsahu nejméně 1 normostrany. V ní přiblíží koncepci, dramaturgii a zdůvodnění projektu.
 5. program recitálu připraveného pro umělecký výkon u přijímací zkoušky (viz požadavky k PZ).

Části přijímací zkoušky:

 1. praktický umělecký interpretační výkon v rámci své specializace/oboru. Uchazeč si připraví reprezentativní umělecký výkon obsahující repertoár dle vlastního výběru v rozsahu 90 minut. Z písemně předloženého programu recitálu určí přijímací komise konkrétní výběr a rozsah skladeb, jež uchazeč zahraje (zazpívá).
 2. rozprava k předložené anotaci disertační práce; v případě, že se ukáže nevhodnost tématu, nedostatečná připravenost uchazeče na jeho zpracování nebo není možné zajistit uchazeči pro jeho téma školitele, ale uchazeč prokáže v ostatních částech přijímací zkoušky odpovídající předpoklady k doktorskému studiu v příslušné specializaci, může přijímací komise v zastoupení OR nabídnout uchazeči náhradní téma a příslušného školitele;
 3. rozprava k předložené představě o disertačním uměleckém interpretačním projektu; přijímací komise v zastoupení OR může uchazeči nabídnout jiné varianty disertačního uměleckého interpretačního projektu spolu s návrhem pedagoga HO;
 4. teoretický pohovor (na úrovni magisterského studia svého oboru-specializace): teorie a dějiny hudby, estetické a filozofické aspekty umění, dějiny, literatura a mezinárodní rozhled v rámci svého oboru-specializace, orientace v základních metodologických otázkách současné muzikologie, schopnost integrovat parciální poznatky do užšího i širšího kontextu;
 5. Světový jazyk I – ústní prověrka dobré znalosti jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, italština) na téma své budoucí disertační práce, disertačního uměleckého interpretačního projektu nebo pod.;
 6. Světový jazyk II – ústní prověrka alespoň základní komunikační úrovně druhého světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, italština).

Požadavky k přijetí

 • Uchazeč musí být absolventem magisterského studia studijního programu Hudební umění a oboru shodného se specializací, na kterou se hlásí do doktorského studia, anebo magisterské studium v oboru, na jehož specializaci v doktorském studijním programu se hlásí, dokončuje v posledním ročníku magisterského studia (doloží aktuálním potvrzením o studiu a ročníku studia a nejpozději ke dni zápisu do doktorského studia notářsky ověřenou kopií dokladu o úspěšném absolvování magisterského studia, tzn. vysokoškolského diplomu);
 • Uchazeč svým uměleckým interpretačním výkonem u přijímací zkoušky musí být schopen prokázat předpoklady pro další růst v umělecké rovině oboru a specializace, na které se hlásí do doktorského studia;
 • Uchazeč v rozpravě u přijímací zkoušky musí prokázat předpoklady pro další růst v oblasti hudební vědy v rovině oboru a specializace, na které se hlásí do doktorského studia. Musí umět fundovaně obhájit výběr a způsob řešení tématu ve své zamýšlené disertační práci a obecně schopnost pro samostatný teoreticko-metodologický (badatelský) výzkum v rámci tématu zamýšlené disertační práce nebo pro výzkum a vývoj řešený v rámci zamýšleného uměleckého disertačního projektu;
 • Uchazeč musí prokázat jazykové předpoklady pro studium ve dvou světových jazycích, v jednom na excelentní úrovni, ve druhém na základní komunikační úrovni (viz přijímací zkouška). Výběr jazyků uvede v přihlášce ke studiu. V případě, že doloží doklad o úspěšném vykonání státní zkoušky z jednoho nebo dvou výše uvedených světových jazyků, jazyková část přijímací zkoušky odpadá.

Kritéria přijímací zkoušky

Uchazeč může získat max. 145 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Kritéria:
praktický výkon50 - 70 bodů
rozprava k anotaci dizertační práce5 - 15 bodů
rozprava k předložené představě o dizertačním projektu5 - 15 bodů
teoretický pohovor 5 - 15 bodů
světový jazyk I.5 - 15 bodů
světový jazyk II.5 - 15 bodů

Témata dizertačních prací

Důležité kontakty:

Další informace:

Vlastník zprávy: Mária Šolonková | Aktualizováno: 27. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt