FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Biofyzika – doktorské studium

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Biofyzika je oborem interdisciplinárním, který kombinuje fyzikální, chemický a molekulárně biologický pohled na funkci a strukturu živých organismů a využívá ho ke studiu fyziologicky významných procesů na buněčné, respektive molekulární úrovni. Unikátní je propojení experimentálního přístupu (experimenty in vivo a in vitro) s teoretickým přístupem založeným na metodách teoretické a výpočetní chemické fyziky (experimenty in silico). Experimentální část studia je zaměřena především na metody optické spektroskopie, dále na fyzikálně-chemické a biochemické metodiky studia biologických systémů, část teoretická pokrývá oblast počítačového modelování od studia vlastností izolovaných molekul (metody kvantové chemie) až po numerické modelování vlastností a funkcí supramolekulárních komplexů (metody molekulární dynamiky a Monte Carlo).

Tématicky je studium založeno na orientaci výzkumu do oblastí:

 • Biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy,
 • Modelování struktury a procesů v molekulových systémech
 • Molekulární biologie.

Vzhledem k interdisciplinaritě oboru a šíři znalostí, které musí jeho absolvent zvládnout, je studium plánováno na 4 roky.

Cíle oboru:

Základním cílem doktorského studijního oboru Biofyzika je připravit plně kompetentní odborníky, schopné tvůrčím způsobem uplatnit inderdisciplinární přístup ke studiu biologických systémů a doplnit experimentální metody studia těchto systémů numerickým modelováním. Studentům obor poskytne nejen hluboké znalosti obecného a specializovaného charakteru, ale i potřebnou jazykovou průpravu, schopnost týmové práce a formou studijních pobytů též zkušenosti s prací v mezinárodních týmech.

Profil absolventa a jeho uplatnění:

Absolvent doktorského studijního oboru Biofyzika bude vysoce kvalifikovaným odborníkem, který zvládá experimentální i teoretické přístupy k studiu struktur a procesů v živých organizmech a organických systémech. Kromě odborných znalostí získá i důkladnou jazykovou průpravu a dovednosti nezbytné pro úspěšnou týmovou práci. Bude schopen samostatně řešit netriviální problémy z oblastí kombinovaného experimentálního a teoretického studia biologických materiálů, diskutovat o nich s odbornou veřejností v ČR i v zahraničí. Jeho uplatnění je možné v základním i aplikovaném výzkumu v pozici samostatného pracovníka, v akademické sféře nebo v domácích či zahraničních „high-tech“ společnostech zaměřených na biotechnologie a příbuzné oblasti, a to i v pozici vedoucího

Předpoklady k studiu a přijímací řízení:

 1. ukončené magisterské studium fyziky, chemie nebo příbuzného oboru,
 2. rámcový návrh tématu disertační práce, školitele a povinně volitelných kurzů,
 3. přijímací pohovor (student předkládá diplom, diplomovou práci, posudky diplomové práce, životopis):
  • prokázání schopnosti samostatné práce (diplomová práce, publikace),
  • schopnost komunikovat v cizím (anglickém) jazyce,
  • prezentace představ o odborném zaměření tématu disertační práce

Témata disertačních prací:

Témata navrhovaných prací vycházejí zejména z dlouhodobé orientace vědecké činnosti pracovníků oddělení biofyziky a oddělení chemické fyziky Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, která je reprezentována dvěma hlavními směry výzkumu Přírodovědecké fakulty OU:

1, Biofyzika a ekofyziologie fotosyntézy

Experimentální výzkum je zaměřen na rozvoj a použití biofyzikálních metod optické spektroskopie (především absorpční a reflektanční spektroskopie, fluorescenční spektroskopie chlorofylu a a dalších nativních fluoroforů asimilačního aparátu) ke studiu struktury a funkčního stavu asimilačního aparátu a rozšiřování spektra biochemických metod analýzy složek asimilačního aparátu a dalších vybraných biologicky aktivních látek. Cílem je komplexní studium vlivu významných faktorů vnějšího prostředí (radiační prostředí, teplota, koncentrace CO2 a další projevy globálních změn klimatu) na fotosyntetický aparát vyšších rostlin s důrazem na pochopení strategie aklimace různých druhů rostlin vůči abiotickým stresům. Výzkum probíhá v úzké spolupráci především s ÚSBE AV ČR.

2, Fyzika klastrů

Teoreticky zaměřený směr je orientovaný na počítačové modelování mezimolekulových interakcí, geometrické a elektronové struktury, spektroskopie, (neadiabatické) dynamiky a termodynamiky atomových a molekulových klastrů s perspektivou rozšíření na makromolekuly a jejich komplexy, nanostruktury a další mnohočásticové systémy. Je rozvíjen v úzké spolupráci s pracovišti v ČR (Ústav fyzikální chemie JH AV ČR – kvantověchemické výpočty; Ústav fyzikální chemie VŠCHT v Praze – termodynamika) i v zahraničí (IRSAMC, Université de Toulouse, odelování atomových a molekulových klastrů, dynamika molekulových vibrací; Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi-Echelle, Univeristé Paris-Est – kvantové metody Monte Carlo).

Navržena jsou dále i témata z oblasti molekulární biologie a genotoxikologie se zaměřením na využití metod detekce poškození DNA a témata aplikující zavedené fyzikálně-chemické metody (termální analýza, kalorimetrické a elektrochemické metody) na studium asimilačního aparátu vyšších rostlin.

Zájemci mohou získat upřesňující informace o aktuálních návrzích témat pro daný akademický rok u tajemníka katedry.

Studium:

Studium probíhá v kreditním systému na základě vzorového studijního plánu. Vzorový studijní plán je sestaven z (a) povinných a (b) povinně volitelných kurzů, v rámci kterých musí doktorand získat minimálně 240 kreditů. Konkrétní výběr povinně volitelných kurzů a následně okruhů státní doktorské zkoušky je proveden po dohodě se školitelem disertační práce. Takto vzniká individuální studijní plán doktoranda, který je schválen oborovou radou.

Ad a) Povinné kurzy svým obsahem zajišťují obecný rámec doktorského studia. Vedle kurzů, které jsou spojeny s řešením zadaného odborného tématu, jsou v rámci povinných kurzů rozvíjeny pedagogické (didaktické) dovednosti a schopnost komunikace v cizím jazyce. Úspěšným absolvováním všech povinných kurzů získá student celkem 200 kreditů.

Ad b) Povinně volitelné kurzy umožňují jednak rozšíření teoretických znalostí a experimentálních dovedností, kterých student nabyl v rámci svého magisterského studia, a současně jsou zde obsaženy kurzy prohlubující odbornou profilaci podle zaměření disertační práce. Jednotlivé povinné volitelné kurzy jsou ohodnoceny 8 kredity a student si je volí dle svého odborného zaměření s tím, že za tuto část studijního programu musí získat minimálně 40 kreditů.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky:

Státní doktorskou zkoušku koná doktorand ze tří okruhů, které odpovídají jeho odborné profilaci, z tohoto širšího výběru: Biofyzika a fyziologie stresu, Optická spektroskopie biologických molekul, Experimentální metody studia biologických systémů, Molekulová fyzika, Statistická termodynamika, Počítačové modelování.

Vlastník zprávy: Natálie Šimonková | Aktualizováno: 21. 01. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt