FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Obor Sociální práce P6731

 • doktorský tříletý a čtyřletý
 • prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru:

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia a je akreditován v tříleté variantě (varianta je v současné době určena pouze pro dostudování stávajících studentů) v českém i anglickém jazyce, ve čtyřleté variantě v českém jazyce. Hlavním cílem studia je u studentů doktorského oboru kultivovat typ vědění, které je zároveň vysoce odborně specializované a přitom málo specifické, tedy použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i jiných forem sociální práce. Absolvováním doktorského studia sociální práce a získáním akademického vědeckého titulu „Ph.D.“ získává absolvent nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.

Profil absolventa oboru, znalosti, dovednosti:

Znalosti absolventa

 • má obsáhlou znalost oborových problémů podloženou zvládnutím nejnovější odborné literatury v domácím a mezinárodním kontextu,
 • má znalost vědecké metodologie a základních přístupů užívaných ve vědách o člověku a společnosti, resp. znalost výzkumných přístupů, strategií, metod a technik sociálně vědního výzkumu,
 • má znalost teorií a metod aplikovatelných v oblasti sociální práce.

Znalosti absolventa mají interdisciplinární charakter - obsahují znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce, dále ze sociologie a sociální politiky.

Dovednosti absolventa

 • je schopen orientovat se v abstraktní a komplexní problematice sociálních problémů současnosti,
 • umí zasazovat otázky sociální práce do širších sociologických, ekonomických a politologických souvislostí,
 • dokáže aplikovat vědeckou metodologii a přístupy užívané ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, tzn. samostatně řešit vědecké úkoly – projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data,
 • umí koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text,
 • umí samostatně prezentovat dosažené výzkumné výsledky, vést diskusi v oboru sociální práce na vědecké úrovni, publikovat výsledky své vědeckovýzkumné činnosti a obhájit její výstupy před odbornou veřejností,
 • umí spolupracovat s odborníky z jiných vědních oborů,
 • dokáže tvůrčím způsobem hledat nerutinní řešení problémů z oblasti sociální práce na základě jejich analýzy,
 • je schopen aplikace teoretických konceptů na oblast sociální práce.

Absolvent přitom osvědčuje kvality očekávané od profesionála, jehož činnost je specifická tím, že vedle odborného kontextu musí respektovat také její výrazný etický rozměr.

Uplatnění absolventů:

Absolventi se mohou uplatnit jako

 • vědeckovýzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu,
 • koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní,
 • pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Oborová rada FSS OU

Bližší informace:

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 28. 01. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt