FAQ

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: infopečenáčosupuntikcz, podatelnapečenáčosupuntikcz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Politická a kulturní geografie

Studijní program: Geografie
Studijní obor: Politická a kulturní geografie

Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Charakteristika studijního oboru

Obor patří do široce chápané geografie člověka (human geography). Je složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce spojeny a navzájem se vhodně doplňují: politické geografie a kulturní geografie. Jejich návaznost vyplývá ze skutečnosti, že první z nich se zabývá prostorovými aspekty politiky (geopolitika, mocenské vlivy, aliance, postkolonialismus, prostorové podmíněnosti voleb, fungování politických stran atd.) a druhá prostorovými aspekty kultury (jazyková a náboženská struktura regionů, regionální identita obyvatelstva, proměny kultur v prostoru a v čase, difúze kulturních prvků apod.). Obě disciplíny mohou existovat i odděleně, ale smysl jejich propojení vyniká zvlášť v současné době, kdy jsou z celosvětového hlediska stále aktuálnější takové otázky jako "střet civilizací", "kulturní šok" apod. Politické chování člověka je snad nejvíce ze všeho podmíněno etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám. Tyto jevy, procesy, a vztahy se neprojevují jen na globální úrovni, která je jim vlastní. Znatelně ovlivňují i regionální a lokální úroveň, čímž vzniká prostor pro jejich zkoumání i z místní perspektivy. Takto koncipovaný studijní obor kombinující politickou a kulturní geografii je obsahově unikátní a jako samostatný obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v České republice.

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent studijního oboru Politická a kulturní geografie se vyznačuje solidním teoretickým základem a širokou škálou interdisciplinárních znalostí o stavu a vývoji politických a kulturních systémů v současném světě. Umí je analyzovat, vysvětlovat, komentovat, hodnotit i navrhovat řešení. Neoddělitelnou součástí intelektuální výbavy absolventa tohoto oboru je schopnost pracovat se statistickým a kartografickým softwarem a komunikovat v několika světových jazycích. Rozsah znalostí lze vymezit ve třech rovinách:

 • všeobecné schopnosti jsou chápány jako schopnost orientovat se v interdisciplinární problematice na pomezí různých společenských věd, pracovat se statistickými zdroji, internetovými informacemi, odbornou literaturou a mapovými podklady;
 • odborné znalosti představují komplexně propojený systém obecných znalostí z humánní geografie, obecné historie, politologie, mezinárodních vztahů, antropologie a sociologie zaměřených především na otázky vývoje politických a kulturních systémů v globálním měřítku;
 • speciální znalosti umožňují absolventům na vysoké úrovni analyzovat společenské procesy v nejrůznějších regionech a státech, stejně jako syntetizovat geopolitické, geokulturní a geoekonomické trendy v současném světě.

Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků zaměřených na kulturní a politické struktury současného světa v geografickém prostoru. Tito odborníci jsou připraveni k tvůrčímu řešení teoretických i praktických otázek politických a kulturních jevů a procesů v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Cílem je připravit absolventy na výzkum velmi variabilních situací, jejichž řešení je možné jen interdisciplinárním přístupem.

Přijímací řízení

O přijetí do doktorského studia se mohou ucházet absolventi magisterského vysokoškolského studia geografických nebo příbuzných oborů (mezinárodní vztahy, politologie, mezinárodní teritoriální studia). Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je ústní z těchto okruhů:

 • humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii,
 • politologie a mezinárodní vztahy,
 • anglický jazyk, případně jiný světový jazyk.

Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posuzuje přijímací komise složená z členů oborové rady, případně školitelů a jazykových odborníků.

Informace o studiu

Doktorské studium oboru Politická a kulturní geografie probíhá na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která zajišťuje jeho průběh od přijímacího řízení po zakončení studia a přiznání akademického titulu doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděného za jménem.

Každý student se řídí podle individuálního studijního plánu, který mu při nástupu navrhne jeho školitel. Tento plán je každý rok upřesňován. Studijní plán je po celou dobu studia zaměřen na badatelskou činnost v oblasti teorie politické a kulturní geografie a na řešení konkrétních výzkumných úkolů. Studium je realizováno ve dvou etapách:

Individuální studijní plány doktorandů jsou sestaveny z jednotlivých kurzů v následujícím členění:

 1. kurzy vstupní a vyrovnávací,
 2. kurzy základní,
 3. kurzy rozšiřující (specializované).

Do první skupiny jsou řazeny kurzy, jejichž cílem je doplnit vstupní znalosti a schopnosti doktoranda tak, aby byl kvalitně připraven pro náročné doktorské studium. V odůvodněných případech, kdy znalosti doktoranda jsou již na požadované úrovni, nemusí být do individuálního studijního plánu zařazen žádný kurz z této skupiny. Kurzy vyrovnávací jsou zakončeny zápočtem.

Kurzy druhé skupiny (základní kurzy) poskytnou doktorandovi především odpovídající teoretické základy pro tvůrčí přístup k řešení konkrétních úloh v oblasti politické a kulturní geografie. Z této skupiny budou do individuálního plánu zařazeny nejméně tři kurzy zakončené zkouškou.

Specializované kurzy budou do individuálního studijního plánu doktoranda zařazovány v souladu s tématem jeho disertační práce. Každý doktorand absolvuje jeden až dva specializované kurzy zakončené zkouškou.

Seznam kurzů

 • KSG/QMVK1 - Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 1
 • KSG/QMVK2 - Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 2
 • KSG/QNVK1 - Aktivní účast na národ. věd. konf. 1
 • KSG/QVKN2 - Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
 • KSG/QAPHG - Aktuální problémy aplikované humánní geografie
 • KSG/QCZN1 - Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 1
 • KSG/QCZN2 - Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 2
 • KSG/QCCN1 - Článek nerecenzovaný v češtině 1
 • KSG/QCCN2 - Článek nerecenzovaný v češtině 2
 • KSG/QCZR1 - Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
 • KSG/QCZR2 - Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
 • KSG/QCCR1 - Článek recenzovaný v češtině 1
 • KSG/QCCR2 - Článek recenzovaný v češtině 2
 • KSG/QCIC1 - Článek v impaktovaném časopise 1
 • KSG/QCIC2 - Článek v impaktovaném časopise 2
 • KSG/QDIFP - Difuzní procesy v kulturním prostoru
 • KSG/QEHAM - Etnopolitická hnutí Severní a Jižní Ameriky
 • KSG/QGERE - Geografie náboženství
 • KSG/QGEVS - Geografie veřejné správy a administrativ
 • KSG/QGEMO - Geopolitické mocnosti
 • KSG/QHIST - Historická geografie
 • KSG/QHAMC - Historické aspekty multikulturního charakteru
 • KSG/QINTP - Integrační procesy v Evropě
 • KSG/QKOLD - Kolonialismus a dekolonizace
 • KSG/QKRIZ - Krizové oblasti světa
 • KSG/QKACR - Kulturně-společenské aspekty cestovního
 • KSG/QKUAN - Kulturní antropologie
 • KSG/QMEMI - Mezinárodní migrace
 • KSG/QMPKG - Modely v politické a kulturní geografii
 • KSG/QRIGP - Obhajoba rigorózní práce
 • KSG/QDIZP - Odevzdání a obhajoba dizertační práce
 • KSG/QPED1 - Pedagogická činnost 1
 • KSG/QPED2 - Pedagogická činnost 2
 • KSG/QPGMV - Politická geografie mezinárodních vztahů
 • KSG/QPGUR - Politická geografie územního rozvoje
 • KSG/QPAIR - Politické aspekty islámského náboženství
 • KSG/QPERC - Problém percepce v behaviorální geografii
 • KSG/QPRAS - Prostorové aspekty politického života na Slovensku
 • KSG/QSGPM - Společensko-geografické problémy vybrané
 • KSG/QSZZD - Státní závěrečná zkouška doktorská
 • KSG/QTZKG - Teoretické základy kulturní geografie
 • KSG/QTZPG - Teoretické základy politické geografie
 • KSG/QVOLG - Volební geografie
 • KSG/QVYS1 - Výběrový seminář 1
 • KSG/QVYS2 - Výběrový seminář 2
 • KSG/QPACR - Vybrané problémy Pacifického makroregionu
 • KSG/QIDEN - Vybrané problémy regionální identity
 • KSG/QRIGT - Vypracování a předl. tezí rig. práce
 • KSG/QZSPD - Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
 • KSG/QZSPK - Zahraniční studijní pobyt krátkodobý
 • KSG/QZSPS - Zahraniční studijní pobyt střednědobý
 • KSG/QMVPA - Zapojení do mezinár. výzk. projektu A
 • KSG/QMVPB - Zapojení do mezinár. výzk. projektu B
 • KSG/QNVPA - Zapojení do národního výzk. projektu A
 • KSG/QNVPB - Zapojení do národního výzk. projektu B
 • KSG/QNVPC - Zapojení do národního výzk. projektu C

Další povinnosti

Studijní povinnosti jsou dány kreditním systémem na OU, přičemž za zkoušky z odborných předmětů se předpokládá získání max. poloviny ze 180 kreditů nutných pro absolvování. Ostatní kredity je nutno získat za publikační a konferenční aktivity, za zahraniční studijní pobyty a praxe a zpracování a obhajobu disertační práce. Odborné předměty jsou rozděleny do 3 skupin:

předměty vyrovnávací, základní a specializační. Předměty vyrovnávací (1-3) si povinně zapisují absolventi jiných magisterských studijních oborů než PKG, z předmětů základních si povinně zapisují 3-5 předmětů všichni, z předmětů specializačních si všichni zapisují 1-2 předměty (mohou samozřejmě z jednotlivých skupin i více, ovšem započítá se jim max. 90 kreditů). Součástí studijních povinností je účast na semináři doktorandů 1. a 2. ročníku za účasti školitelů, na němž studenti prezentují teoreticko-metodologické problémy a dosažené výsledky disertační práce.

Interní doktorandi jsou zapojováni i do pedagogické praxe na katedře - nejčastěji ve formě vedení seminářů. Výuka je volena tak, aby doktorandi získali zkušenosti s prací se studenty, ale zároveň tak, aby to nebylo na úkor práce na vlastní disertaci.

Státní doktorská státní zkouška je ústní a obsahuje tři základní předměty:

 1. Politická geografie
 2. Kulturní geografie
 3. Mezinárodní vztahy

U všech tří předmětů se předpokládají mnohem hlubší znalosti, než u absolventů magisterského studia. Důraz je položen na široké spektrum teoretických znalostí a na samostatné a originální myšlení.

Školitelé v doktorském st. programu Geografie, st. oboru Politická a kulturní geografie

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
 • prof. RNDr. Robert Ištok, CSc.
 • doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
 • RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
 • PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
 • prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
 • prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
 • RNDr. Oľga Slobodníková, PhD.
 • doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Vlastník zprávy: Bc. Dana Závorková | Aktualizováno: 25. 01. 2011
 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infopečenáčosupuntíkcz, podatelnapečenáčosupuntíkcz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technický kontakt