FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Aplikovaná matematika (doktorské) - charakteristika

Základním cílem doktorského studia je vychovat vysoce kvalifikované odborníky pro využívání exaktních matematických prostředků a metod při řešení naléhavých úkolů ze všech oblastí lidské činnosti. Prvořadá pozornost bude věnována problematice matematického modelování a simulace reálných jevů a procesů zejména v přírodních vědách (biologii, ekologii, chemii, fyzice), ale také v lékařství, ekonomice a technice. Dále bude studium zaměřeno na vytváření a aplikaci matematických prostředků a metod pro:

  • zpracování experimentálních dat a výpočetní statistiku
  • fuzzy logiku, teorii fuzzy množin a jejich aplikace.

Profil absolventa doktorského studia aplikované matematiky má dvě složky:

  • hodnotovou,
  • profesionální.

Hodnotové vlastnosti absolventa
Každý absolvent doktorského studia musí být vyrovnanou tvůrčí osobností, schopnou chápat komplexní souvislosti přírodních a sociálně ekonomických systémů. Má vytvořenou vysokou motivaci pro profesionální přístup k řešení problémů. Tuto motivaci získává v průběhu studia především aktivní účastí na řešení praktických problémů a při seznamování se s novými poznatky matematické teorie. Je schopen tvůrčím způsobem reagovat na potřeby praxe a umí aktivně přizpůsobovat matematické metody pro řešení reálných situací.

Profesionální vlastnosti absolventa
U absolventů se předpokládají:

  • hluboké teoretické znalosti matematických teorií a metod,
  • schopnost systémově posuzovat zkoumané jevy,
  • schopnost tvůrčím způsobem využívat moderní matematické prostředky a metody při řešení reálných problémů,
  • schopnost vytvářet nové metody (postupy) v oblasti aplikované matematiky.

Tyto klíčové schopnosti absolvent získává studiem jak systémových metod, tak moderních matematických metod, které se v praxi osvědčily jako podpůrné metody pro řešení složitých problémů. Tyto profesionální schopnosti absolventa jsou v průběhu studia důsledně upevňovány prostřednictvím účasti na řešení různých projektů a v pozdějších ročnících účastí na řešení problémů z praxe. Výběr těchto aktivit je modifikován tak, aby absolventi poznali co největší spektrum možných aplikací matematiky při řešení reálných problémů. Nezbytnou součástí profesionální orientace absolventů musí být i schopnost studovat a akceptovat nové matematické směry a metody. Z těchto důvodů absolventi v průběhu studia získávají znalosti i z těch matematických předmětů, které se v současné době obecně nepovažují za bezprostředně aplikované, mají však charakter univerzálně použitelných nástrojů a unifikujících metod. Absolventi jsou schopni aktivně modifikovat tyto metody, popř. vytvářet metody nové s využitím nejnovějších poznatků z odborné literatury. Absolventi musí být rovněž schopni aktivně komunikovat s odborníky z praxe a  využívat svých koncepčních a analytických schopností k matematizace reálných situací.
Absolventi doktorského studia se mohou uplatnit jako plně kvalifikovaní odborníci v oblasti matematického modelování a simulace, jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a podnicích (analýza experimentálních dat a modelování reálných situací), jako učitelé na vysokých školách zabývajících se výchovou specialistů v oblasti matematického modelování a řídících pracovníků, jako profesionální poradci v oblasti rozhodování a aplikaci matematických metod v ekonomii.

Vlastník zprávy: RNDr. Jaroslav Knybel | Aktualizováno: 26. 04. 2006
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt