OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zpravidla učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět španělský jazyk na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (420 hodin)
Cena:20.000,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku).
Forma:prezenční
Organizace studia:celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od 12.30 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2. ročníku.
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou aprobaci o předmět španělský jazyk pro SŠ, takové odborné znalosti a dovednosti, aby úroveň jejich kompetence byla v závěru studia srovnatelná s absolventy prezenční formy magisterského studijního oboru Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Tříleté rozšiřující studium španělského jazyka a literatury vychází z programu prezenční formy magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy a zprostředkovává studentům výuku všech povinných předmětů a alespoň omezený výběr specializovaných předmětů povinně volitelných či výběrových. Vzhledem k omezené hodinové dotaci kurzu ve srovnání s „denním“ studiem jsou akcentovány ty předměty, které tvoří základ odborné připravenosti učitelů dané věkové skupiny žáků. Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia
Uzávěrka přihlášek:20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.,
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.,
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,
dr hab. Maksymilian Drozdowicz,
Mgr. Kornélia Machová,
dr Jan Mlčoch,
Lic. Begońa García Ferreira,
Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)