OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Nutriční terapeut – kombinovaná forma, program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nutriční terapeut, nutriční asistent (pracující i nepracující v oboru). Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. Studium připravuje odborníky pro výkon povolání v oblasti výživy a nutriční péče, pracující samostatně bez odborného dohledu a to pro oblast školního stravování, stravování ve zdravotnických a sociálních institucích, lázních, ambulancích a v neposlední řadě také v nutričních poradnách.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry/2 roky formou placeného studia, studijní plán teoretické a praktické výuky je shodný s obsahem studia oboru

Studentům je umožněno po ukončení placené formy studia pokračovat po úspěšném přijímacím řízení ve studiu
(2 semestry v již neplacené formě studia) a získat v oboru Nutriční terapeut titul Bc. Podmínkou je splnění uvedených požadavků.
Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Cena:Za semestr 16 000,- Kč
Celkem za 4 semestry kurzu 64 000,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Bloková výuka (pátek, sobota – četnost výskytu výuky bude upřesněna podle rozvrhu hodin na začátku semestru). Výuka probíhá v češtině. Praktická výuka v 1. ročníku probíhá v odborných učebnách LF OU v Ostravě (budova ZY). Praktická výuka ve 2. ročníku probíhá ve smluvně zajištěných zařízeních, které poskytují nutriční péči pacientům v nemocnicích, ambulancích, klientům v sociálních zařízeních, v poradnách, školních jídelnách a v nutriční poradně obezitologického centra LF OU v Ostravě.
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS
Pedagogický poradce:Mgr. Karin Petřeková
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity v Ostravě. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:1. ukončení studia v rámci CŽV (1. + 2. ročník kombinované formy studia)
Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je kurz zakončen zpracováním a obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu, kde jsou uvedeny disciplíny, jež uchazeč úspěšně vykonal a získal za ně kredity.

2. ukončení studia v rámci neplacené formy (3. ročník kombinované formy studia)po úspěšném přijímacím řízení
Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je studium ukončeno Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Úspěšné vykonání všech zkoušek vede k získání bakalářského titulu v oboru Nutriční terapeut.
Výstupní doklad:1. Osvědčení o úspěšném absolvování programu celoživotního vzdělávání

2. Diplom a titul Bc.
Předpoklady pro přijetí:
 • Řádné přihlášení ke studiu.
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, předložení ověřeného maturitního vysvědčení.
 • Přijímací řízení bude probíhat v září 2016. Zájemcům o CŽV, kteří jako uchazeči o studium absolvovali řádné přijímací řízení LF OU v Ostravě na obor Nutriční terapeut v kombinované formě studia v červnu 2016 a nebyli přijati z kapacitních důvodů, bude uznán výsledek přijímací zkoušky z června 2016. O přijetí rozhoduje kapacita kurzu celoživotního vzdělávání a umístění uchazečů v celkovém pořadí na základě výsledků přijímacího řízení (řádné přijímací řízení u uchazečů o kombinovanou formu studia NT nebo přijímací řízení v rámci daného celoživotního vzdělávání.
 • Ke studiu do kombinované formy studia oboru Nutriční terapeut v kombinované formě mohou být přijati registrovaní nutriční terapeuti, pracující v oboru. (Studentům je dle akreditace uznána část praktické výuky)
 • Ke studiu do kombinované formy studia oboru Nutriční terapeut v kombinované formě mohou být přijati nutriční terapeuti nebo nutriční asistenti nepracující v oboru, případně osoby s ukončeným středoškolským vzděláním jiného zaměření. (Studenti dle akreditace plní praktickou výuku v rozsahu jako studenti prezenční formy studia)
 • Zdravotní stav uchazeče splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium a výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.
 • Uchazeč v době zahájení kurzu bud schopen předložit platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 • Jiné

Předpoklady pro přijetí do 3. ročníku oboru Nutriční terapeut v neplacené formě studia

 • Osvědčení o absolvování kurzu Nutriční terapeut – kombinovaná forma/program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
 • Vykonáno úspěšné přijímací řízení a navržení na přijetí v oboru Nutriční terapeut
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky, přes e-přihlášku ke studiu.

Přihlášky můžete podávat pouze v období od 1. dubna do 15. srpna 2016.
Přihlášku vytiskněte a společně s následujícími přílohami:
 • kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
 • lékařské potvrzení
 • kopie osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydaného MZČR, pokud jej uchazeč má
 • potvrzení o zaměstnání v oboru, pokud v oboru pracuje
zašlete na adresu:
Mgr. Karin Petřeková
Lékařská fakulta OU v Ostravě
Ústav fyziologie a patofyziologie
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2016
Kontakt / další informace:Mgr. Karin Petřeková
Způsob platby:Převod z účtu
Vyučující:Vyučující kateder a ústavů Lékařské fakulty OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:Zahájení studia v září 2016
Další informace:NUTRIČNÍ TERAPEUT - kombinovaná forma studia
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Absolventům budou dle rozsahu realizované výuky přiděleny kredity v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub